O Nas

Ostoja – Stowarzyszenie dla osób chorych na chorobę Parkinsona i inne choroby zwyrodnieniowe mózgu
to idea, której celem jest otoczenie opieką, wspieranie radą oraz koleżeńskim zrozumieniem rodzin i osób zmagają się z podobnymi problemami co My.

Naszym celem, oprócz propagowania wiedzy i najnowszych wiadomości na temat choroby Parkinsona, jest motywowanie się do utrzymywania optymalnej kondycji ciała i wlewania otuchy w serca osób, które tego potrzebują. Ostoja to nadzieja, którą obdarzamy siebie nawzajem i namiastka domu, w którym możemy odetchnąć i gdzie znajdujemy przyjaźń oraz zrozumienie.

Ostoja to również reduta, która skupia wokół siebie tych którzy chcą działać, aby ułatwiać i urozmaicać życie Nam, jak i tym którzy po Nas przyjdą. Czasem wystarczy jedna osoba by przeważyć szalę. A Nas chorych na Parkinsona, tylko w Polsce, jest ponad 60 tysięcy co wraz z Naszymi rodzinami i przyjaciółmi tworzy potencjał, z którym należy się liczyć.

Strach i niewiedza potrafią kłaść się cieniem na nasze życie, cieniem o wręcz mitycznych rozmiarach. Spotykając się, rozmawiając oraz działając pomimo, obalamy paraliżujący Nas strach. A dopóki wspieramy się, dopóki jesteśmy razem, dopóty jesteśmy silniejsi w walce z chorobą.

Z życzeniami dobrej formy, wiary i optymizmu Zarząd Stowarzyszenia

Prezes: Tomasz Lasota
Z-ca prezesa: Krystyna Parda
Sekretarz: Jolanta Syrek
Skarbnik: Małgorzata Szczudło

Stowarzyszenie

not for profit

 

Motto przewodnie: „Tyle jesteś wart, ile sam zrobisz dla drugiego człowieka”

Statut Stowarzyszenia

dla osób z chorobą Parkinsona i chorobami zwyrodnieniowymi mózgu „OSTOJA”

28.06.2014

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 §1

Nazwa

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Stowarzyszenie dla osób
z chorobą Parkinsona i chorobami zwyrodnieniowymi mózgu ,,OSTOJA”.

 §2

Teren działania

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a jego siedzibą miasto Kraków. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§3

Podstawa prawna

 1. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7.04.1989r. o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do KRS..
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

§4

Stosunek do innych stowarzyszeń

 1. Stowarzyszenie może przystąpić do innego Stowarzyszenia lub innych organizacji o zbliżonych celach działania.
 2. Stowarzyszenie może połączyć się z innym Stowarzyszeniem o podobnych celach statutowych i utworzyć związek stowarzyszeń na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością.

 

Rozdział 2

Cele i sposoby i ich realizacji

§5

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą Parkinsona i chorobami zwyrodnieniowymi mózgu ich rodzin i opiekunów w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia,

2) opieki i pomocy społecznej,

3) zwiększenia dostępności do najbardziej skutecznych środków w leczeniu tych chorób,

4) integracja międzypokoleniowa,

5) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

7) naukę , edukację , oświatę i wychowanie,

8) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

§6

Sposoby realizacji

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) oddziaływanie na organy administracji państwowej w celu zreformowania systemu opieki nad nieuleczalnie chorymi, aby mogli jak najdłużej pozostawać w swoich domach z rodziną lub opiekunami,

2) podejmowanie działań pozwalających na prowadzenie rehabilitacji osób z tymi chorobami przebywających w domach i opieka nad nimi,

3) organizacja zajęć z terapii ruchowej, zajęciowej, psychoterapii dla chorych, opiekunów i ich rodzin,

4) finansowanie usług związanych z poprawą kondycji psychicznej i ruchowej osób dotkniętych tymi chorobami,

5) organizowanie imprez kulturalnych turystycznych rekreacyjnych, pielgrzymek, spotkań, wystaw związanych z celami Stowarzyszenia,

6) niesienie pomocy materialnej i przeciwdziałanie postawie rezygnacji, bezradności i osamotnienia szczególnie najciężej poszkodowanych,

7) przygotowywanie zdrowych posiłków z uwzględnieniem diety stosowanej przy tych chorobach , jak również możliwość dostarczenia ich osobom samotnym niewychodzących z domu, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych osobom ograniczonym przez chorobę do samodzielnego załatwiania takich spraw,

8) rozpowszechnianie rezultatów badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i prowadzenia rehabilitacji,

9) tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych oraz ich rodzin i opiekunów,

10)prowadzenie poradni internetowej dla osób dotkniętych tymi chorobami,

11)współdziałanie z Forum Parkinson-Polska (Rada Krajowa Stowarzyszenia) oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami  w celu większej konsolidacji środowiska i szerszej wymiany  doświadczeń i pomysłów.

12)spotkania integracyjne z młodzieżą oraz osobami zdrowymi w ramach pomocy międzypokoleniowej,

13)organizowanie konferencji oraz prelekcji z lekarzami oraz przedstawicielami firm farmaceutycznych mające na celu zapoznanie z nowymi  lekami oraz nowoczesnymi metodami leczenia.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia

§7

Kategorie członków

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

 §8

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, jak również cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania.

 §9

Zasady nabywania członkostwa zwyczajnego

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd decyzją jednego z jego członków po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji wg wzoru określonego przez Zarząd.
 1. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd decyzji o przyjęciu. Zarząd zawiadamia zainteresowanego pisemnie.
 1. W razie wydania decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania decyzji odmownej.
 1. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli stają się jego członkami zwyczajnymi .

§10

Prawa członków zwyczajnych

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze),

c) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

d) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia,

e)otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,

f) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia.

Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną zdolność do czynności prawnych do wykonywania uprawnień o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia (biernego prawa wyborczego).

§11

Obowiązki członków zwyczajnych

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,

3) przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4) opłacać regularnie składki.

§12

Przyczyny ustania członkostwa zwyczajnego

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego,

b) wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie,

c) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.

Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.

 

 §13

Członkowie wspierający

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia , która deklaruje możliwość udzielenia mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspierania działalności Stowarzyszenia.
 1. Członka wspierającego przyjmie Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

 §14

Prawa i obowiązki członków wspierających

 1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
 1. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 1. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§15

Członkowie honorowi

 1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu.
 1. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta z wszystkich uprawnień członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.

 2. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 1. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 2. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§16

Postanowienia ogólne

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.

Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów członków Stowarzyszenia , którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie ,nie byli karani , oraz nie byli pozbawieni wolności.

§17

Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 16 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności,

b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,

d) odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej zwykłej większości Członków Stowarzyszenia.

W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust.1 lit. a), dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.

Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia.

W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem,że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

Walne Zebranie Członków

§18

Kompetencje Walnego Zebrania Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) określenie głównych kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

d) wybór Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika,

e) wybór Komisji Rewizyjnej,

f) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

g) uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,

h) rozstrzyganie odwołań od uchwał o odmowie przyjęcia i wykreśleniu z listy członków w wypadkach przewidzianych odpowiednio w § 9 ust. 3 oraz 12 ust. 3,

i) określenie wysokości i terminów uiszczania składki członkowskiej,

j) dokonywanie zmian w Statucie,

k) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

l) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,

m) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 §19

Zwyczajne i Nadzwyczajne Zebranie Członków

Komitet Założycielski zwołuje pierwsze inauguracyjne Walne Zebranie Członków na którym zostanie wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna na pierwszą kadencję.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 18 ust. 2 pkt a, d, c, d i e.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane prze Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.

Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 12 ust. 3 oraz w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.

5.Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku gdy:

a )Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia , wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt b i c,

c )Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 4.)

d )Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie za potwierdzeniem odbioru o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie póżniej jak 14 dni przed tym terminem. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§20

Sposób podejmowania uchwał

Jeżeli ust.2 nie stanowi inaczej Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2 z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§21

Skład Zarządu

Zarząd składa się z 4-6 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz Członków Zarządu.

Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

§22

Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

f) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

g) podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu.

h)udziela pełnomocnictw do reprezentacji Stowarzyszenia w formie aktu notarialnego.

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes z jednym z członków Zarządu, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

3.Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są również pełnomocnicy na podstawie pełnomocnictw udzielonych w formie aktu notarialnego przez Zarząd , ważnych do czasu ich odwołania przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§23

Uchwały Zarządu

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa a w przypadku jego nieobecności głos

Wiceprezesa. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa decyduje głos Sekretarza.

 

Komisja Rewizyjna

§24

Skład Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.

Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§25

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,

c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,

d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 19 ust. 5.

§26

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos sekretarza.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§27

Majątek Stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) wpływów ze składek członkowskich,

2) wpływów z darowizn, spadków i zapisów,

3) wpływów z dotacji,

4) wpływów z działalności statutowej,

5) ofiarności publicznej,

6) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

7) Sponsorowanie przez firmy zewnętrzne.

§28

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia

Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.

Rejestracja wpływów i wydatków będzie prowadzona z zachowaniem przepisów o rachunkowości.

 

Rozdział 7

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§29

Przyczyny rozwiązania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku.